„Klisura reke Brnjice“

Srpski  English

Predstavlja prirodni fenomen uticaja vegetacije. Visoke i kamenite krečnjačke litice izdižu se iznad obe obale reke, uključujući i Dunav, obezbeđujući specifične mikroklimatske uslove koji dozvoljava razvoj kompleksne vegetacije termofilnih šuma i žbunja, pa sve do mezofilne bukve i oraha i šuma oraha i lipe.

U klisuri reke Brnjice postoji široko rasprostranjena zajednica hrasta kitnjaka i cera Quercetum petraeae-cerris i orijentalnog graba na strmim padinama. Zanimljiva činjenica je da na samom početku doline na obali Dunava postoji klimatogene šuma sladuna i cera i orijentalnog graba. Klisurom reke Brnjice dominiraju: Quercus virgiliana, Quercus cerris, Syiringo vulgaris, Fraxinus ornus, Acer monspessulanumCarpinus orientalis.