Geokonzervacija

Srpski  English

Trenutni ili potencijalni pritisci na predloženi Geopark

Glavni pritisci na širem području potencijalnog Geoparka se mogu grupisati na one koje se odnose na potencijalno zagađenje životne sredine, pritiske usled rizika pojave prirodnih katastrofa, kao i pritiske na turistički razvoj.

U najvećem delu oblasti budućeg Geoparka, stanje životne sredine je zadovoljavajuće. Međutim, hidrotehnička infrastruktura u zonama pod direktnim uticajem hidroelektrane Đerdap može imati negativan uticaj usled povremenog podizanje nivoa podzemnih voda i promena mikroklimatskih uslova. Na kvalitet voda, takođe potencijalno utiču flotacijski procesi u rudniku bakra Majdanpek. Zbog značaja Pan-evropskog koridora VII (reka Dunav), može se očekivati pogoršanje kvaliteta Dunavske vode, i koji se ne može u potpunosti izbeći i uglavnom je van kontrole na lokalnom nivou. Kvalitet vazduha može biti ugrožen povremenim vetrovima iz pravca Majdanpečke flotacije i iz industrijske zone Turnu Severina u Rumuniji. Među rizicima usled pojave prirodnih katastrofa najozbiljnije su svakako poplave, iako se mogu uspešno regulisatim regulacijom nivoa akumulacionog jezera. Pritisci na turizam još uvek nisu prisutni, ali se može očekivati da će uz dalji razvoj turizma, biti neophodna posebna pažnja kako bi se obezbedila ravnoteža između turističkog menadžmenta i mera zaštite.

Trenutni status u pogledu zaštite geoloških lokaliteta u okviru predloženog Geoparka

Budući Geopark Đerdap obuhvatiće nekoliko prostornih jedinica uključujući zaštićene zone i očuvano geonasleđe – geoloških, geomorfoloških i hidroloških objekata od međunarodnog ili nacionalnog značaja, sa naučnim, obrazovnim i turističkim vrednostima. Oblasti su zaštićene ili se nalaze u okviru Nacionalnog parka Đerdap, ili su zaštićene kao prirodni spomenici.

Površina Đerdapske klisure, na desnoj obali Dunava između Golupca i Kladova, je oblast od izuzetnog značaja (međunarodnog i nacionalnog) i zvanično je zaštićena površina kao Nacionalni park Đerdap. Zauzima površinu od 638km2. Osnovan je 1974. godine u okviru Zakona o Nacionalnom parku Đerdap. Prema postojećim kategorijama režima zaštite, najveći deo Nacionalnog parka Đerdap (70,5%) pripada III kategoriji, 21,5% II kategoriji i najmanji, 8%, I kategoriji zaštite.